Kineziológus, asztrológus: Budapest, XIII. Váci út 56-58. és Nagykőrös, Dezső Kázmér u. 3.

Kérdése lenne? Hívjon bátran! +36 20 267 4846

Lelkiegyensúly
Fehér-Deákné Balla Adrien
 
„Az élet kihívás – fogadd el
Az élet kötelesség – teljesítsd.” – teszi meg ajánlatát Teréz Anya.

1.    Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen dokumentum célja, hogy F. Deákné Balla Adrien E.V., mint adatkezelő (a továbbiakban egységesen Adatkezelő) leírja az Adatkezelő szervezetében alkalmazott és működő, személyes és különleges adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket.
Az Adatkezelő egyúttal e dokumentumban tájékoztatja ügyfeleit, partnereit, illetőleg minden olyan természetes- és jogi személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen – jogi szempontból értelmezhető – kapcsolatban állnak és a személyes kezelése során érintettségük keletkezik, az általa kezelt személyes és különleges adatok kezelésének szabályairól, az alkalmazott védelmi intézkedésekről, eljárásokról és az adatkezelés módjáról.
Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti, és működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti és Európai Uniós jogszabályoknak. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy fontosnak tekinti az információs önrendelkezés jogát, különös tekintettel a személyes és különleges adatokra, és saját hatókörében minden elérhető szervezeti, működési, szabályozási és technológiai intézkedést megtesz e jogok betartása és betartatása érdekében.

Az Adatkezelési tájékoztató mindenkor hatályos verziója a szolgáltatónál érhető el. Az Adatkezelési tájékoztatót Adatkezelő bármikor megváltoztathatja, a közzététel- és az Érintettek tájékoztatásának kötelezettsége mellett.


2.    Az adatkezelő adatai

2.1 Az Adatkezelő cégadatai

Név: F. Deákné Balla Adrien E.V.
Székhely: 2750. Nagykőrös, Dezső Kázmér u. 3.
Telefonszám:+36 20 267 4846
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

2.2 Az Adatkezelő elérhetőségei

Adatvédelmi kérdésekben Adatkezelő az alábbi elérhetőségeken kereshető meg:
Postai cím: 2750. Nagykőrös, Dezső Kázmér u. 3.
elefonszám:+36 20 267 4846
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Adatkezelő a hozzá beérkezett megkereséseket a 3.2 pontban, az erre az adatkezelésre vonatkozó, meghatározott ideig őrzi meg. Ennek leteltével ezek visszavonhatatlan módon törlésre kerülnek.

2.3 Az Adatkezelő Adatvédelmi tisztviselője

év: F. Deákné Balla Adrien E.V.
Székhely: 2750. Nagykőrös, Dezső Kázmér u. 3.
Telefonszám:+36 20 267 4846
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


3.    Adatkezelő adatkezelései és a kezelt személyes adatok

3.1 A kezelt adatok


3.1.1 Kereskedelmi szolgáltatás
esetében dokumentálásra kerülő adatok: cégnév, adószám, székhely, telephely, kapcsolattartó elérhetősége.
A tudomásunkra jutott személyes adatokat bizalmasan kezeljük és magunkra nézve kötelezőnek ismerjük el jelen közlemény tartalmát.

3.1.2 A kezelt adatok felhasználása és megőrzési ideje

Az adatkezelés ideje az adatkezelés megkezdésétől számított időszakban mindaddig tart, amíg az adatok a személyes kapcsolatfelvételt vagy a magánszemély egészségügyi kezelésének folytatását szolgálják, illetőleg az adatkezelési cél ellehetetlenül vagy az Érintett az adatok törlését kérelmezi. Adatkezelő köteles a személyhez köthető adatokat törölni, amennyiben az adatok közlője erre számára utasítást ad.

4.    Az adatkezelés célja, módja, jogalapja

4.1 Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő a 3. pontban felsorolt Adatkezelésekben a személyes és különleges/egészségügyi adatok kezelését minden esetben az adatkezelésben megadott céllal és a megadott jogalap alapján, a 4.2 pontban felsorolt jogszabályok szerint végzi.

A személyes és különleges adatok kezelése minden esetben az Érintett önkéntes hozzájárulásával történik, amely hozzájárulást az Érintett bármikor jogosult visszavonni.

Adatkezelő egyes személyes- és különleges adatokat, jogszabályi kötelezettség folytán, bizonyos esetekben és bizonyos rendhagyó feltételek esetén, köteles a leírtaktól eltérő módon kezelni, átadni, továbbítani, tárolni. Ilyen esetekben Adatkezelő gondoskodik az Érintettek értesítéséről, amennyiben az adott jogszabály előírásai ezt lehetővé teszik, vagy nem tiltják kifejezetten.

4.2 Az Adatkezelések jogalapját adó jogszabályok

Adatkezelő a személyes és különleges adatok kezelését az alábbi jogszabályok alapján végzi:
•    GDPR Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.)
•    2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
•    Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5 § (1) bekezdése a) pontja szerint az Ön önkéntes hozzájárulása és a 6. § (5)-(6) szerinti adatkezelői jogos érdek, illetve a GDPR 6. Cikk (1) bekezdése.
•    1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.)
•    2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
•    2005. évi CXXXIII. törvény -  a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.)
•    A panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló 2013. Évi CLXV. törvény (Pktv.)
•    1997. évi XLVII. törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről

5.    Az adatok tárolása és biztonsága
Az adatok informatikai tárolásának módja és logikai biztonsága

Adatkezelő nem tárol informatikai rendszeren adatokat.

6.    Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

6.2. A kereskedelmi szolgáltatással kapcsolatos adatok

A kereskedelmi szolgáltatással kapcsolatos adatokat az Adatkezelő, illetve belső munkatársai jogosultak megismerni a jogosultsági rendszernek megfelelő mértékben. Az Adatkezelő az adatokat nem teszi közzé és csak a számlázási adatokat adja tovább a szolgáltató könyvelőjének.

7.    Érintett jogai

Az Érintett az Adatkezelő által kezelt személyes és különleges adataival kapcsolatosan – többek között – a következőkben leírt jogokkal élhet.

7.1 Az Érintett hozzáféréshez való joga (GDPR 15. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes és különleges adatainak kezelése folyamatban van-e és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
•    Az adatkezelés céljai,
•    Az Érintett személyes adatok kategóriái
•    A személyes és különleges adatok tárolásának tervezett időtartama,
•    Az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz,
•    Ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden eltérő információ.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes és különleges adatok másolatát kérésre az Érintett rendelkezésére bocsátja a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül.
7.2 Helyesbítés joga (GDPR 16. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelembe véve az adatkezelés célját.

7.3 Törléshez való jog (GDPR 17. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
•    Személyes adatokra már nincsen szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
•    Az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
•    Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
•    A személyes adatokat jogellenesen kezelték,
•    A személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
•    A véleménynyilvánítás szabadságához és tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából,
•    A személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
•    A népegészségügy területét érintő közérdek alapján,
•    Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból,
•    Jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog (20. cikk)

Az Érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
•    Az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
•    Az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
•    Az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
•    Az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.5 Adathordozáshoz való jog (20. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, széles körben használt, géppel olvasható formában megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

7.6 Tiltakozás joga (21. cikk)

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.7 Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adataira vonatkozó hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

7.8 Jogorvoslati lehetőségek

Jogai megsértése esetén az Érintett a 2.2 pontban megadott elérhetőségeken keresztül, vagy a 2.3 pontban megadott Adatvédelmi Tisztviselőnél kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. Ezek eredménytelensége esetén Érintett jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot.

7.9 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) elérhetősége

Megnevezés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5
Tel: 0036(1)391-1400
Fax: 0036(1)391-1410
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: http://www.naih.hu

8.    Egyéb rendelkezések

Tájékoztatjuk Önt, hogy a bíróság, az ügyészség és a nyomozó hatóság tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti Adatkezelőt.
Ilyen esetekben Adatkezelő törekszik csak annyi és olyan jellegű személyes adat kiadására, amely az adatkiadási kötelezettség szempontjából feltétlenül szükséges.

9.    Jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban használt fogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –közvetlenül vagy közvetve- azonosítható természetes személy.

Személyes adat: az Érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az Érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret-, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.

Hozzájárulás: az Érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi.

Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az Érintettel, az Adatkezelővel vagy az Adatfeldolgozóval.

Amennyiben cégünk adatkezelésével kapcsolatosan bármely kérdés felmerül, kérjük keressen meg bennünket.

Elérhetőség:

Név: F. Deákné Balla Adrien E.V.
Székhely: 2750. Nagykőrös, Dezső Kázmér u. 3.
Telefonszám:+36 20 267 4846
E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Sütiket használunk
Weboldalunkon sütiket használunk. Némelyikük elengedhetetlen a webhely működéséhez, míg mások segítenek nekünk a webhely és a felhasználói élmény javításában (nyomkövetési sütik). Ön maga döntheti el, hogy engedélyezi-e a sütik használatát vagy sem. Felhívjuk figyelmét, hogy ha elutasítja őket, előfordulhat, hogy nem tudja használni a webhely összes funkcióját.